بالا
Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator

تنگ سرخ

تنگ سرخ

بین کمهر و جاده یاسوج درهای وجود دارد که عبور اب از میان ان چشم اندازهای زیبایی بوجود اورده.در این تور به دیدار این دره می رویم و یکی دو ساعت در این دره پیاده روی می کنیم.

طول مسیر 3 ساعت       پیاده روی 2 ساعت