بالا
Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator

تور های یک روزه هفتگی

تور های یک روزه طبیعت گردی پارس مسافر بطور منظم هر هفته برگزار میشود .این طورها به صورت گروهی بوده وغالبا در مناطق بکرطبیعی استان فارس برگزار میشود 

مناطقی مانند خفر،دشتک،دهمورد،لامرد،ارسنجان،بوانات،ریچی،نایب،تخت جمشید،کهکران،عشایر،ایزدخواست

 

 

ردیف

محل تاریخ قیمت
1 دهمورد 97/11/12 45/000
2 خفر 97/11/19 45/000
3 ارسنجان 97/11/26 50/000
4 کهمره سرخی 97/12/3 50/000

 

 

 

 

تبصره:چنانچه گروه هایی ده نفره،برای تورهایی خارج از برنامه های فوق، درخواست تور داشته باشند،با هماهنگی با آژانس،قابل برگزاری می باشد